Miljöpolicy

Flyttstäd Skåne AB avser att i all sin verksamhet följa miljöbalkens hänsynsregler när luft, mark och vatten brukas, när kemiska produkter hanteras, när en ombyggnation utförs, när anläggningen drivs, underhålls samt när transporter sker.

Kvalitetspolicy

Vi på Flyttstäd Skåne arbetar alla gemensamt för att få nöjda kunder och god lönsamhet,
då dessa faktorer ger oss möjligheten att skapa ett bra arbetsklimat på företaget.

Mål

För att ge riktlinjer för kvalitetsarbetet på företaget uttalar ledningsgruppen vid varje års ingång kvalitetsmål. Dessa skall vara mätbara och tas fram i samarbete med övrig personal på företaget. Resultatet av mätningarna analyseras och används för förbättrande åtgärder. Resultatet av mätningarna redovisas kontinuerligt i matsalen så att varje medarbetare kan påverka resultatet. Alla på företaget är lika viktiga för helheten.

För att uppnå detta skall vi
• Alltid bemöta våra kunder på ett positivt sätt.
• Förvissa oss om kundens krav på produkt och tjänst.
• Endast använda bra material med god kvalitet i enlighet med insta 800.
• Producera rätt kvalitét på varje avdelning.
• Ha som målsättning att göra bra och rätt från början.
• Leverera rätt produkt och tjänst i rätt tid.
• Arbeta med ständiga förbättringar och ny kunskap.
• Om vi inte är nöjda, är kunden heller inte nöjd
• Genom kunskap verka för att skador och olägenheter inte uppstår.
• Hushålla med råvaror och energi.
• Välja sådana kemiska produkter som är minst skadliga för miljön.
• Leva upp till all miljölagstiftning samt andra miljökrav som företaget omfattas av.
• Genom ständigt förbättringsarbete minska företagets miljöpåverkan